1. INFORMATIE OVER CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES BV

Cigna International Health Services BV (hierna 'Cigna') is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen, België, en met ondernemingsnummer 0414.783.183 (rechtspersonenregister Antwerpen).

Cigna staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) met het oog op de bescherming van de consument en is ingeschreven in het register van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen onder FSMA-nummer 013799 A-R.
 

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Cigna behoudt zich alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten op de website en alle componenten ervan voor.

Aan de gebruiker wordt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de website verleend. Er worden echter geen eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker overgedragen. Deze licentie geeft de gebruiker alleen het recht om de inhoud van de website te bekijken, de informatie erin te raadplegen en de diensten die op de website worden aangeboden te gebruiken voor zijn eigen persoonlijke doeleinden.

De Dienst bevat verwijzingen naar verschillende handelsmerken of dienstmerken. Die zijn, ongeacht of ze geregistreerd zijn, het eigendom van hun respectieve eigenaars. De geregistreerde merken 'Cigna', het 'Tree of Life'-logo en andere Cigna-merken zijn eigendom van Cigna Intellectual Property, Inc.
 

3. ALGEMENE DISCLAIMER

Alle informatie, inclusief elke link naar andere websites en inhoud op websites waarnaar gelinkt wordt, wordt aangeboden 'zoals het is' en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, zoals garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Gezien de aard van het internet garandeert Cigna niet dat de toegang tot deze pagina's niet onderbroken wordt of foutloos verloopt. Cigna geeft geen garanties en legt geen verklaringen af met betrekking tot de bruikbaarheid of de verwachte resultaten van de informatie in de Dienst.
 

4. INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden de verschillende pagina's die u op deze website kunt bezoeken, louter ter informatie aangeboden. Cigna treft alle redelijke maatregelen om op deze website correcte en up-to-date informatie te geven, maar kan niet garanderen dat de informatie te allen tijde up-to-date, nauwkeurig, correct, volledig of geschikt voor een bepaald doel zal zijn.

Cigna kan de informatie op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De informatie op deze website wordt gegeven zonder dat Cigna daar enige garantie bij verstrekt of aansprakelijkheid voor aanvaardt.
 

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Bij het gebruiken van de Dienst kunt u websites of inhoud openen die niet aan Cigna toebehoren. Cigna verifieert, controleert of onderschrijft de inhoud en nauwkeurigheid van websites of andere materialen die niet aan Cigna toebehoren niet, en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid ervan. Websites en inhoud die niet aan Cigna toebehoren, opent u volledig op eigen risico.

Andere websites op het internet kunnen ongepast, expliciet seksueel, gewelddadig, racistisch of ander materiaal bevatten dat voor u aanstootgevend kan zijn. Gelieve andere websites te openen naar eigen goeddunken.
 

6. VIRUSSEN, WORMEN, GEBRUIK VAN BESTANDEN

Cigna kan niet garanderen en garandeert niet dat bestanden die via de Dienst kunnen worden gedownload, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel besmettelijke of destructieve elementen. Cigna verstrekt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, verklaringen of goedkeuringen van welke aard ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsgaranties, afwezigheid van inbreuken of geschiktheid voor bepaalde doeleinden) met betrekking tot de bestanden die via de Dienst kunnen worden gedownload. Cigna kan in geen geval jegens u of anderen aansprakelijk zijn voor enige door u of anderen genomen beslissing of ondernomen actie op basis van resultaten die zijn bekomen door gebruik van bestanden die via de Dienst werden gedownload. Die bestanden mogen uitsluitend worden gedownload en/of afgedrukt voor persoonlijk gebruik. Een document of grafiek geheel of gedeeltelijk afdrukken of elektronisch reproduceren voor enige andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het betreffende auteursrecht.
 

7. GEZONDHEIDSINFORMATIE

De gezondheidsinformatie in de Dienst wordt door Cigna louter aangeboden of ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden in het kader van een openbare dienst om een gezonde levensstijl te promoten. Ze vormt geen medisch advies en is niet bedoeld om de professionele medische verzorging door een arts te vervangen. Cigna kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden die ontstaan als gevolg van gebruik, misbruik, interpretatie of toepassing van informatie verstrekt in de Dienst. Raadpleeg steeds uw arts voor gepaste aanbevelingen op het vlak van onderzoeken, behandeling, tests en verzorging. Gebruik de informatie op deze website niet als basis voor zelfdiagnose.
 

8. MOBIELE OF DRAAGBARE APPARATEN MET INTERNETTOEGANG

Sommige web- en smartphoneapplicaties van de Dienst werden ontwikkeld voor gebruik op een personal computer, een standaardlaptop of een mobiel apparaat met internettoegang. Indien u de Dienst bekijkt of gebruikt op een mobiel of draagbaar apparaat, is het mogelijk dat u enige beperkingen inzake weergave en functionaliteit ervaart . U kunt, afhankelijk van uw geografische locatie en leverancier van telecommunicatiediensten, schommelingen ondervinden in de toegang tot en de snelheid van het draadloze netwerk. De Dienst dient niet gebruikt te worden tijdens de besturing van een motorvoertuig of op enige andere wijze die uzelf of anderen in gevaar kan brengen.

Als uw mobiele apparaat Global Positioning System-technologie (GPS), traceertechnologie of andere tools voor het bepalen van uw locatie gebruikt, kunnen uw locatiegegevens gebruikt worden om uw locatie te bepalen wanneer u gebruikmaakt van een functie van de Dienst die dergelijke informatie gebruikt. Indien u bij het gebruik van de Dienst toelaat dat uw locatiegegevens benut worden, gebruiken wij die informatie uitsluitend voor het bepalen van uw geraamde locatie en om u resultaten en/of diensten aan te bieden die nauwer aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Cigna volgt uw GPS- of locatiegegevens niet en bewaart die gegevens niet. Wij gebruiken die gegevens niet om u te identificeren en maken ze niet bekend aan derden.

Door gebruik te maken van de Dienst stemt u er uitdrukkelijk mee in en aanvaardt u dat Cigna niet aansprakelijk is voor: (a) prestatiebeperkingen en/of storingen met betrekking tot een draadloze of Wi-Fi dienst die wordt gebruikt om de Dienst te openen; (b) gegevens verzonden via draadloze toegang die kunnen worden onderschept door onbevoegden; of (3) uw nalatigheid om uw personal computer, laptop of draadloze apparaat fysiek te beveiligen en/of te bewaken of om uw wachtwoorden te beschermen, met onrechtmatige toegang tot de Dienst en/of uw Cigna-account of informatie over uw verzekering tot gevolg.

Wanneer u een mobiel of draagbaar toestel met internettoegang gebruikt om gebruik te maken van de Dienst, zijn de standaard gesprekskosten en kosten voor gegevensgebruik van uw telefoonoperator van toepassing. U stemt er uitdrukkelijk mee in en aanvaardt dat u om het even welk mobiel of draagbaar apparaat gebruikt op uw eigen risico en met inachtneming van alle toepasselijke wetgeving.
 

9. UPDATES EN REVERSE ENGINEERING

Door gebruik te maken van de Dienst stemt u ermee in toepasselijke software-updates te ontvangen die Cigna van tijd tot tijd kan uitbrengen. U verbindt zich ertoe dergelijke updates te aanvaarden en te installeren als onderdeel van uw gebruik van de Dienst. U verbindt zich er eveneens toe geen pogingen te ondernemen om via reverse engineering, wijziging, decompilatie, aanpassing, vertaling, ontleding of anderszins de broncode van de Dienst en/of enige applicatie van Cigna te achterhalen.
 

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Door de Dienst te gebruiken stemt u ermee in dat Cigna in geen enkele omstandigheid of krachtens geen enkele aansprakelijkheidsleer uit enig internationaal of nationaal (al dan niet gecodificeerd, common law- of continentaalrechtelijk) recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid gebaseerd op het octrooi- of auteursrecht, aansprakelijk kan zijn voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige informatie of diensten verkregen in of via de Dienst, met inbegrip van rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of aanvullende schade of gevolgschade (zelfs indien Cigna van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte werd gesteld), voor zover wettelijk toegestaan. In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van bepaalde schade niet toegestaan, waardoor sommige van deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
 

11. WIJZIGINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Wij behouden ons het recht voor de Dienst en onze Disclaimer te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de Dienst en deze voorwaarden zijn gewijzigd. Uw verdere toegang tot of gebruik van de Dienst geldt als aanvaarding van deze Disclaimer en van alle wijzigingen en van de redelijkheid van deze bepalingen. Het gebruik van de Dienst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, voor zover dit niet strijdig is met rechtsregels van een hogere orde. U stemt ermee in dat elk geschil of elke gerechtelijke vordering tussen uzelf en Cigna uitsluitend wordt voorgelegd aan de Belgische rechtbanken. Indien enige bepaling in dit document onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van dit document en beïnvloedt zij de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet.
 CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES BV
Plantin en Moretuslei 299
2140 Antwerpen
België

Ondernemingsnummer: 0414.783.183 (rechtspersonenregister Antwerpen)
BTW BE 0414 783 183
FSMA 13799 A-R

Copyright © 2015 CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES BV
Alle rechten voorbehouden.